- Ustawa o ochronie zwierząt.

- rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt.

- rozporządzenie w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

- rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

- rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i zakresu uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii.

- rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

- rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.

- rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju, dopuszczalnych metod uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku oraz organów uprawnionych do kontroli działalności osób, które zawodowo trudnią się ubojem zwierząt.

- rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

- rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych.

- Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach.